การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-12.00  ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ,รับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ,การคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ,การคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการของภาคประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ

คอมเมนท์