โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การเปลี่ยนขยะเป็นสวัสดิการต่างๆ การจัดการขยะอันตราย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มุ่งสู่หนองเต่าตำบลสะอาด และลพบุรีเมืองสะอาด

 

 

  

  

 

คอมเมนท์