การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 923 ครัวเรือน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน

คอมเมนท์