ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 25   กุมภาพันธ์  2565  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีนายสุเทพ  ด้วงมี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เป็นประธาน โดยมีข้อราชการดังนี้

  1. ข้อสั่งการของผู้บริหาร
  2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
  3. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรมและการประชุม
  4. การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. การบริหารงานบุคคล
  6. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  7. การรายงานงบสถานะการเงิน งบรับ-จ่าย
  8. โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ 
คอมเมนท์