ประชุมประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าประชุมประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 หมู่ที่ 1 – 8

คอมเมนท์