กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารและพนักงานเพื่อชี้เจงในประเด็นดังต่อไปนี้

1.วัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา”
2.นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
3.นโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4.การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
5.นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
7.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
8.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
9.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
10.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
11.คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
12.มาตรการใในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คอมเมนท์