ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาตำบลหมู่ที่1 – 8

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาตำบลร่วมกับสมาชิกสภาอบต., กำนันผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อปพร. ประธานประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 – 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์