ประชุมคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ. 2565

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 11 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข ผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนอาสาสมัครปศุสัตว์

คอมเมนท์