ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
2.เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 หมวดครุภัณฑ์
3.เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 6 หมวดครุภัณฑ์
4.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์