ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
2.เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ. 2561-2565)
3.เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ. 2561-2565)

4.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

คอมเมนท์