ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่าโดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยจัดรถน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม  จำนวน 50 ครัวเรือน

คอมเมนท์