ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุมโดยวาระดังนี้ 1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 2.เพื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  3.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

คอมเมนท์