ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม  โดยวาระดังนี้

   1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
   2.เพื่อรับทราบรายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.หนองเต่า ประจำปี 2565
   3. เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
   4. เพื่อให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9
   5. เพื่อให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
   6. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์