รับมอบผักสวนครัวจากเกษตรอำเภอบ้านหมี่ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติเรื่องรายได้

กิจกรรมต่างๆ

วันที 4 กรกฎาคม 2565  นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ามอบนายพนมกร  แสนรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายประเสริฐ  ศักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 รับมอบผักสวนครัวจากเกษตรอำเภอบ้านหมี่ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติเรื่องรายได้ จำนวน 3 ครัวเรือน

คอมเมนท์