โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมต่างๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

วันศุกร์ที่  8   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน สถานที่ห้องประชุมช่วงมาลี และ โดมเอนกประสงค์ ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  ศูนย์สงครามพิเศษ  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างถูกต้อง  ดำเนินชีวิต     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปลูกฝังแนวคิด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  ตามหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ ตั้งปณิธานความดี กิจกรรมนันทนาการ และได้ฝึกทดลองทำแปลงผัก  เด็กได้รับความรู้ ความสนุกสนาน  และ ได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อกลับไปทำต่อในครอบครัว

คอมเมนท์

เอกสารแนบ