ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม  โดยวาระดังนี้

   1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
   2.เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   3.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   4.เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11
   5. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์