ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
2.เพื่อพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์