ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2565
2.เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 รายการ
3.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์