ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า  จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า  ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.เพื่อทราบรายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่าเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.เพื่อทราบรายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.เพื่อทราบรายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.พิจารณากรอบการอนุมัติค่าใช้จ่ายงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ปี 2566
6.พิจารณาแบบเสนอโครงการ/แผนการดูแลที่รพสต.เสนอต่ออนุกรรมการและการตรวจสอบรายชื่อ 
7.พิจารณาการเสนอแผนการดูแลรายบุคคล
8.พิจารณากรณีผู้มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิตหลังวันที่เริ่มต้นข้อตกลงฯ ของหน่วยบริการและต้องการใช้เงินผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิตกับผู้มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ 
9.กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม การรายงานความก้าวหน้า 
10.เรื่องอื่น ๆ  
คอมเมนท์