ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
2.เพื่อรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า เพื่อการูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2565
3.เพื่อรับทราบรายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า ประจำปี 2565
4.เพื่อรับทราบรายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข ประจำปี 2565
5.เพื่อพิจารณากรอบการอนุมัติค่าใช้จ่ายงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
6.เพื่อพิจารณาตรวจสอบสิทธิรายชื่อตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
7.เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
8.เพื่อพิจารณาการอนุมัติเสนอโครงการ/แผนการดูแลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนอ
9.เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิตหลังวันที่เริ่มต้นข้อตกลง
10.เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
11.เรื่องอื่นๆ
คอมเมนท์