ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 4/2565

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

1. เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
2. เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาส 4/2565 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565)
3. เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำปี 2565
4. เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำปี 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่าเพื่อสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
5. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปี 2565
6. เพื่อให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปี 2566
7. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผนการเงินครั้งที่ 1/2566)
8. เรื่องอื่นๆ
คอมเมนท์