สำรวจบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบสำนักปลัด อบต.หนองเต่า ดำเนินการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน 8 หมู่บ้านเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2566

คอมเมนท์