นายกอบต.หนองเต่า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  นายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินในระดับ AA เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และให้ได้การยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้คะแนน 99.16 ในระดับ AA

นอกจากนี้ยังเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม 2565  “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

คอมเมนท์