ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 18 พศจิกายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
2.เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
4.เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
5.เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จำนวนสองคน
6.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์