ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
2.เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
4.เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 2
5.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
คอมเมนท์