วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2566

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง นายวิโรจน์   เรืองรุ่ง   และ คณะกรรมการศพด.บ้านสระกระเบื้อง  ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการแสดงของเด็ก ๆ ในชุด ชื่อว่า ล้างมือโควิด  และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวคล่องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

คอมเมนท์