กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2566

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ การนำขนมมาร่วมแบ่งปัน ร่วมเล่นเกมการศึกษา ร้อง เต้น ของเด็ก ๆ และร่วมรับประทานอาหาร  ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและเรียนรู้การทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ โดยมีคุณครูทั้ง2 คน เป็นผู้ดูแล  เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ คุณครูจึงขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ศพด. ท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขนม อาหารว่างต่างๆ แก่นักเรียนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และครั้งต่อๆ

คอมเมนท์