ศพด.บ้านสระกระเบื้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

วัน จันทร์ ที่ 23  มกราคม พ.ศ.2566  ขอขอบคุณ  คุณยายขันทอง  หนูเผ่า และคุณยายวัฒนา  แสงทอง ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรให้นักเรียน ศพด.บ้านสระกระเบื้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนประจำปี 2566

คอมเมนท์