ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีประชาชนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม 442 คน  ผลจากการมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คอมเมนท์