รับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบเข้ารับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์