ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี  ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานสภา อบต.หนองเต่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อสม และอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน

คอมเมนท์