กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube  ฯ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมทั้งตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

คอมเมนท์