กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-14.00 น. นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยรับทราบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่องประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

คอมเมนท์