ประชุมประชาคมตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ
นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชนและประชาชน จัดประชุมประชาคมตำบลหนองเต่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของ อบต.
4.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพิ่มเติม
5.เรื่องอื่นๆ
คอมเมนท์