โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์