ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 พฤษภาคม  2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

 1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566
 3. การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน
 4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 5. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม
 6. การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ
 7. การบริหารงานบุคคล
 8. การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

-ชี้แจ้งการทำบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริต โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการต้านการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์  เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Strong : Together against Coruption – TaC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)

 1. รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ-จ่าย
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
 3. เรื่องการตรวจสอบภายใน
 4. เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ

 

คอมเมนท์