สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมเนื่องใน”สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน อบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  ผู้แทนทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ  ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทน รพ.สต. ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1.การฝึกซ้อมระบบเตือนภัย

2.การปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

3.ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

4.การฝึกซ้อมการแจ้งเหตุ และการแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

5.ฝึกปฏิบัติให้การช่วยเหลือเมื่อรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุ

คอมเมนท์