โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่  4  เมษายน  2558  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   เป็นประธานในพิธี  ในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุและจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

 

 

คอมเมนท์