โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีพันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนวัยเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีต่อนักเรียน

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ และนางสาวดลนภา สว่างวัน ครูประจำชั้น ได้กล่าวแนะนำการเตรียมความพร้อมนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองนักเรียน

นางณิชชาภัทร กติยา(หมอเจี๊ยบ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กและการป้องกันดูแลเมื่อเด็กเกิดการเจ็บป่วย หรือพบโรคในเด็ก เช่น โรคมือเท้าปาก

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมถึงท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

คอมเมนท์