การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 15 มิถุนายน  2566  เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
2.เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11
3.เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
คอมเมนท์