โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีกิจกรรมดังนี้

      ๑. ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งถังดับเพลิงทั้งหมดทุกหมู่บ้าน
      ๒. ดำเนินการจัดซื้อถังดับเพลิง
      ๓. จัดทำทะเบียนคุมและแจกจ่ายถังดับเพลิงให้กับหมู่บ้าน
คอมเมนท์