ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ครั้งที่ 7/2566

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20  กรกฎาคม  2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ครั้งที่ 7/2566

 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

 1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครั้งที่ผ่านมา
 3. การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน
 4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 5. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม
 6. การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ
 7. การบริหารงานบุคคล
 8. การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 9. รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ-จ่าย
 10. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
 11. เรื่องการตรวจสอบภายใน
 12. เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ
คอมเมนท์