กิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบพันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และนางสาวพรพรรณ ศุุกระมณี  หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำหน่วยงาน ชมวีดิทัศน์สำนักงานตรวจการแผ่นดิน การบรรยายเรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแนะนำช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ

คอมเมนท์