การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

กิจกรรมต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้อนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว และบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จึงได้ดำเนินการการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 

คอมเมนท์