กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศพด.บ้านสระกระเบื้อง

กิจกรรมต่างๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
คอมเมนท์