การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน 2560

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันใุนชุมชนรอบๆตัว จัดการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมจริงให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยการนำภูมิปัญญาที่สอดคล้องเกื้อกูลต่อชีวิตจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสผ่านการบอกเล่าและคำแนะนำจากครูภมฺิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนเอง อันจะก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน ได้ส่งผ่านความรู้อันเป็นมรดกท้องถิ่น สู่เยาวชนรุ่นหลัง และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ยั่งยืนต่อไป  เด็กๆ ได้เยี่ยมชม สวนเกษตรของ นายสนั่น  แสนรักษ์  ชมรมทำเศียรพ่อแก่บ้านสระกระเบื้อง และ เข้ากราบนมัสการพระวัดสระกระเบื้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมเมนท์