กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 16 สิงหาคม  2566  เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
2.เพื่อรายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
3.เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
4.เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
5.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการแปรญัตติ
6.รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
คอมเมนท์