กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ปี 2560

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ได้รับทราบถึงความกตัญญูกตเวทีอันเป็นค่านิยมที่ดีของคนไทยต่อผู้มีพระคุณ และถ่ายทอดความรักความเมตตาของครูที่มีต่อศิษย์ เป็นกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันให้ศิษย์มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง  ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมในคร้้งนี้ด้วย

 

 

 

คอมเมนท์