ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงาน

เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์รวมพลังลดใช้พลังงาน62 (911 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

บัญญัติ ๑๐ ประการ ประหยัดพลังงาน

เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์10บัญญัติพลังงาน,62 (521 kB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการต้นแบบการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในประเทศไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุหลักมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse  gases) ก๊าซจำพวกคาร ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนเกษตรกรลดการเผาฟางข้าวและตอซัง เพื่ออนุรักษ์ดินและลดภาวะโลกร้อน

ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบโดยเฉพา ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดก ...
อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือส่วนราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา ...
อ่านเพิ่มเติม