ประกาศผลคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผอ.กองการศึกษาฯ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7) บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงอาศัยตามความในข้อ 107 (12) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พ.ย.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์